Förebyggande insatser främjar öppen arbetsklimat och delaktighet hos medarbetarna

Förebyggande arbete leder till bättre arbetsklimat och lägre psykisk ohälsa

Under 2013 genomförde organisationen Hjärnkoll genom TNG SIFO en undersökning beträffande den psykiska ohälsan på arbetsplatser. 1037 personer från både offentlig och privat sektor fick svara på en mängd frågor beträffande arbetsklimat, öppenhet och uppmuntran till dialog. Nedan följer en del intressant data om detta:

  • Nästan 50% av de tillfrågade svarar att det inte förekommer förebyggande insatser för att främja den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats
  • 16% av de tillfrågade vars företag inte arbetar med förebyggande insatser upplever inte att man kan säga vad man tycker på arbetsplatsen, till skillnad från den 5% på de arbetsplatser där förebyggande insatser läggs
  • På de arbetsplatser där förebyggande åtgärder satts in har haft en positiv effekt på arbetsklimatet – genom att det är en öppnare klimat och man vågar säga vad man tycker
  • De som upplever att det i ganska stor eller mycket stor utsträckning råder ett fritt klimat på arbetsplatsen ökar från 67 procent till 84 procent om det förekommer ett förebyggande arbete.
  • Fritt arbetsklimat och förebyggande insatser ökar delaktigheten bland de anställda  Ju mer delaktig man känner sig och ju mer man kan påverka beslut som fattas på jobbet- desto större delaktighet upplever man.
  • Att kunna påverka sitt arbete och sin situation är en friskhetsfaktor i arbetslivet. Företag som arbetar preventivt och som vågar ha ett öppet arbetsklimat – är också de som har störst delaktighet bland de anställda.
  • 32 % upplever att de mår dåligt av för höga prestationskrav – dock minskar denna siffra då förebyggande åtgärder läggs in.
  • Var fjärde person, 25 procent, har egen erfarenhet av psykisk ohälsa på arbetet idag eller tidigare. Än fler, 28 procent uppger att de idag har en kollega som idag lever med psykisk ohälsa.
Källa: En studie om psykisk ohälsa i arbetslivet – jan 2013