Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi (PDT) utgår från ett gemensamt utforskande av inre- och yttre faktorer som kan leda till stress, oro, nedstämdhet eller andra former av problem. Terapiprocessen innefattar att identifiera och förstå tankar, impulser och relationsmönster och ett vanligt inslag är också att medvetandegöra och sätta ord på känslor samt att ringa in olika former av unvikandestrategier (psykologiska försvar) som vi alla använder oss av, på gott och ont.

Terapiformen är lämplig vid en mängd svårigheter som vi människor kan behöva hjälp med i perioder av livet, så som relationsproblem, nedstämdhet, oro/ ångest, livskriser eller sorg.

Termen psykodynamisk psykoterapi är idag att betrakta som ett paraplybegrepp för en rad psykologiska behandlingsmetoder med mindre inbördes skillnader. (På samma sätt som också termen kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för sinsemellan något olika terapier.)