Vad är den nya generationens friskvård?

Att aktivt arbeta förebyggande och hälsofrämjande med medarbetarnas mentala hälsa i syfte att utveckla och bibehålla en sund psykosocial arbetsmiljö, istället för att reaktivt rehabilitera problem i efterhand – Detta är vad vi menar med Den Nya Generationens Friskvård.

Gårdagens resultat garanterar inte morgondagens vinster. Vi vet att en av de största bidragande orsakerna till en organisations fortsatta framgång och utveckling är friska och välmående medarbetare. Brist på motivation, sömnproblem, utmattning och stress är alla exempel på reaktioner som kan uppstå då den psykosociala arbetsmiljön är otillfredsställande eller ohälsosam. Detta återspeglas ofta i sämre prestationer hos medarbetarna, höga sjukskrivningstal, hög personalomsättning och högre kostnader samt sänkt lönsamhet för företaget.

Den nya generationens friskvård innebär ett aktivt ställningstagande för en friskare mental hälsa hos var och en i organisationen och en investering för framtiden.

Psteamet arbetar aktivt för ett hållbart samhälle där förebyggande och hälsofrämjande insatser inom den psykosociala arbetsmiljön står högt upp på dagordningen. Lika självklart som det är att skicka företagets ledare på ett ledarskapsprogram skall det vara att satsa på alla medarbetares fortsatt goda mentala hälsa. Friska och välmående medarbetare är gladare medarbetare – som i sin tur bidrar till företagets framtid och till att skapa en god företagskultur. Att aktivt arbeta förebyggande med hälsofrämjande insatser i er organisation kommer att resultera i:

  • Gladare och mer motiverad personal
  • Bättre mental hälsa hos personalen
  • Lägre personalomsättning
  • Lägre sjukskrivningar
  • Sundare företagskultur och arbetsmiljö

Detta är vad Den Nya Generationens Friskvård innebär. Vill du läsa mer om vad vi kan erbjuda er som företag, vänligen ladda ner vår broschyr PST folder.