ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT

 Vad är ACT?

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, kallas ibland för 3e vågens beteendeterapi (KBT) och är en empirisk och evidensbaserad terapi. ACT terapin syftar till att öka den psykologiska flexibiliteten hos individen, dvs att lära sig att handskas, acceptera och förhålla sig till alla slags känslor och tankar som dyker upp och att samtidigt ta steg mot det man helst vill göra eller verka för i livet och trots dessa. I ACT utgår vi ifrån att även det mest smärtsamma lidande innebär en möjlighet att finna mening , syfte och vitalitet. Vi vill inte att detta lidande ska stanna eller utvecklas till ett känslomässigt undvikande utan utgöra en språngbräda mot växande och ett mer innehållsrikt liv. Eller kort och gott, nå insikter om det vi kan förändra och genomföra förändringarna så att vi agerar i linje med den vi djupast inne vill vara, lära oss att på ett öppet och accepterande sätt möta det vi inte kan förändra hos oss själva och i vår situation och förstånd att inse skillnaden så det inte utgör ett känslomässigt hinder.

Processen

I ACT terapi lär vi oss att förhålla oss på ett sunt och hälsosamt sätt till oss själva, vår kropp, tankar och känslor men även till det som är viktigt och värdefullt i våra liv. Vad det kort och gott handlar om är att få verktyg i syfte att öka villigheten att möta de svårigheter och lidanden som livet ibland bjuder oss på. Det handlar inte om att ta bort negativa tankar och känslor utan att lära sig att acceptera dessa då de väl dyker upp, se dem för vad de verkligen är och ändå göra valet att ta steg mot det som känns meningsfullt i livet.

Vem lämpar sig ACT för?

ACT är en aktiv terapiform där du som klient tränar olika färdigheter och utför olika upplevelsebaserade övningar både i terapirummet och mellan terapitillfällena, i syfte att öka den psykiska flexibiliteten och leva mer utifrån de värden som är viktiga för dig. Den lämpar sig bäst för depressionsrelaterade och ångestsymptom, stressrelaterade symptom, kronisk smärta, social fobi och för dig med sömnsvårigheter eller stor prestationsångest.

Mindfulness – en naturlig del i en ACT terapi

Ett viktigt inslag i alla ACT sessioner är de olika mindfullness övningarna som har till syfte att träna dig i att vara här och nu och förbereda dig på det som livet erbjuder.

Genom att öppna upp för det ofrånkomliga och att vara fullt närvarande i nuet blir vi även bättre rustade att möta livets olika svårigheter och undanröja all känslomässig undvikande som snarare tar oss längre bort från det liv vi egentligen känner att vi är värda att leva.

Med hjälp av ACT kan du lära dig att hitta förhållningssätt som hjälper dig att vara närvarande i nuet och att göra medvetna val. På så sätt får du tillgång till alla dina resurser och kan fokusera på det som är viktigt för dig i ditt privat och arbetsliv.

Är du intresserad av att gå i ACT terapi kontakt någon av följande terapeuter:

Eva Tronelius

Ann Thörnblad